Hakkımızda

Ius Est Ars Boni Et Aequi - Hukuk İyi ve Adil Olanın Sanatıdır

Hakkımızda

Yenidünya Hukuk Bürosu, ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku başta olmak üzere, hukukun farklı disiplinlerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözümü adına meslek etiğine uygun tarzda bilimsel ve etkin bir  hukuksal hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Büromuz, uygulamada ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin olarak her alanda uzman akademisyenlerle yürütülen işbirliği ile danışmanlık ve dava hizmeti sunmasının yanı sıra akademik çalışmalar ve bilimsel mütalaar ile hukuk biliminin gelişmesine katkı sunmaktadır.

 

YENİDÜNYA HUKUK & DANIŞMANLIK

KURUCULAR

Prof. Dr. A. Caner Yenidünya

Prof. Dr. A. Caner Yenidünya

Akademisyen

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında uzmandır. Ceza Hukuku Genel Hükümler, Özel Hükümler, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ticari Ceza Hukuku alanında pek çok kitap ve makalesi bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’nün ülkemizde insan ticareti ve cinsel şiddet mağduru kadınların korunmasına yönelik yaptığı projelerde aktif olarak görev almış, katılımcı olmuştur. İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Av. Arb. Esra  Yenidünya

Av. Arb. Esra Yenidünya

Avukat

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında yüksek lisans eğitimi yapmaktadır. İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. İngilizce bilmektedir.

Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç adı verilen toplum düzenini bozucu insan davranışı ve buna uygulanacak yaptırımları (ceza ve/veya güvenlik tedbiri) düzenleyen hukuk kurallarını ifade eder. Günümüz toplumunda insanların çok değişik faaliyet alanlarında ekonomik, sosyal, bireysel risk doğuran işlerde çalış ...

İdare Hukuku

İdare Hukuku, idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların ayrı bir yargı düzeni içinde yer alan mahkemeler tarafından çözümlenmesini öngören hukuk dalıdır. Büromuz, idarenin eylemlerinden doğan zararlardan dolayı açılan tam yargı davaları, hukuka aykırı işlemlerin iptali, kamu person ...

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, devlet ile birey arasındaki mali ilişki kuran ve vergi ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır. Vergi Hukuku’nun hatalı uygulamalarından dolayı ağır mali sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Vergi Hukuku’nun teknik mali bilgi gereksinimi nedeniyle bu alanda uzman bilgiye sahip kişi ...

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerini, medeni durumlarını, hak ve borçlarını, belirli ölçüde ise devletle doğrudan veya dolaylı ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Büromuz, Aile Hukuku kapsamına giren boşanma, nafaka, velayet, mal rejimi, evlilik sözleşmesi, tazminat ...

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, kişiler arası borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Günlük hayatta, hukuksal işlem veya ilişkilerin önemli bir bölümü borçlar hukukunu ilgilendirmektedir. Borçlar Hukuku’nun insanla doğrudan somut ilişkilerinin olması sebebiyle insan yaşamındaki yeri ve önemi büyü ...

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku, günümüz dünyasında hızla gelişme gösteren ve her geçen gün farklı teknolojik araçların özellik ve nitelikleri ile değişen, gelişen bir hukuk dalıdır. Teknolojinin hızlı gelişimi, insanlar arasında zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın iletişimi artırmış, hayat olaylarının k ...

Spor Hukuku

Spor Hukuku, son yıllarda spor faaliyetlerinde düzenin sağlanması ve yeknesak kuralların yerleşmesi ihtiyacından doğan, bu alana özgü kurallar içeren, bağımsız bir hukuk dalı olarak önem kazanmıştır. Dürüst oyun ilkesi, sporun her alanında, paydaşlarına farklı sorumluluk ve müeyyideler yük ...

Basın Hukuku

Basın hukuku, her türlü kitle iletişim aracı vasıtasıyla yapılan yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerden kaynaklanması muhtemel hukuksal sorunlara ilişkin kuralları ve uygulamaları düzenleyen bir hukuk dalıdır. Kişilerin düşünce ve ifadelerinin bir aracı olan basına tanınan özgürlük ve bu ...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Bireylerin fikri çalışmalarının neticelerinde ortaya çıkan eserler, eser sahiplerinin hem maddi hem de manevi hakları açısından önem taşımaktadır. Fikri ürün bir müzik eseri, edebi eser, sinema eseri veya güzel sanat eseri olabilir. Eser sahibinin eserine yönelik yapılan her türlü haksız m ...

Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku

Milli kültürü oluşturan değerlerin korunması ve geliştirilmesi ile topluma ait kültür ve tabiat varlıklarının korunması, birbiri ile yakından ilişkilidir. Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, bu varlıklara ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, koruma uygulamalarının tabi olacağı ilkel ...

Tıp Hukuku

Tp Hukuku, tıbbi uygulamalardan kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, yasal sorumluluğu, hasta hakları, ilaç hukuku gibi konuları ele alan hukuk dalıdır. Tıp Hukuku, bireylerin yaşamının devamı için en önemli unsur olan sağlık alanında meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların ...